Algemene voorwaarden

V1.3 01-12-2020 - Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Aluminiumfolie.nl, .be en .com

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website van aluminiumfolie.nl en .be gesloten zijn tussen afnemers van producten van aluminiumfolie.nl en .be (verder te noemen klant) en aluminiumfolie.nl en .be
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen met aluminiumfolie.nl en .be.
1.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant zijn hiermee uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met aluminiumfolie.nl en .be.
1.4. aluminiumfolie.nl en .be behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.5. Bij het plaatsen van een bestelling bij aluminiumfolie.nl en .be aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1. Een overeenkomst tussen klant en aluminiumfolie.nl en .be komt tot stand als de klant een bestelling heeft geplaatst op de website, deze betaalt heeft, de algemene voorwaarden geaccepteerd heeft en een bevestigingsemail van aluminiumfolie.nl en .be heeft ontvangen op het door de klant opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsemail staat vermeld wat er besteld is en hoe er betaald kan worden. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt, dan heeft aluminiumfolie.nl en .be de bestelling niet ontvangen of heeft de klant een foutief e-mailadres doorgegeven. Neemt u in dit geval via een contactformulier contact met aluminiumfolie.nl en .be op.

3. Prijzen

3.1. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen zijn door aluminiumfolie.nl en .be zorgvuldig op de website weergegeven. aluminiumfolie.nl en .be is echter niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuistheden, voor zover de koper redelijkerwijs moest begrijpen dat het een vergissing of verschrijving betrof.
3.2. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro`s. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is aluminiumfolie.nl en .be bevoegd om prijzen te wijzigen.
3.3. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van vervoer, verpakking en verzending. Per bestelling wordt eenmalig een bedrag voor de verzending in rekening gebracht, deze kosten zijn inclusief verpakking en vervoer.
3.4. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4. Verzendkosten

Zie Verzenden & Bezorgen

5. Levering en bezorging

5.1. aluminiumfolie.nl en .be doet zijn uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren. aluminiumfolie.nl en .be streeft erna om alle bestellingen na ontvangst van de betaling binnen drie werkdagen te verzenden. Vermelde termijnen zijn indicatief, aluminiumfolie.nl en .be kan hiervan afwijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
5.2. Vertragingen in de aflevering doordat een artikel niet op voorraad is, worden per email of brief aan de klant gemeld.
5.3. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee aluminiumfolie.nl en .be de bestelling behandelt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De klant moet dit uiterlijk binnen 3 dagen aan aluminiumfolie.nl en .be melden. De levering wordt dan eventueel op kosten van aluminiumfolie.nl en .be aangevuld of opnieuw geleverd.
5.4. Bij een remboursbestelling vragen wij u ook uw telefoonnummer op te geven (geen GSM nummer). Mogelijk belt aluminiumfolie.nl en .be de klant vooraf op om de bestelling te bevestigen (dit om \"nep\"bestellingen te voorkomen).
5.5. aluminiumfolie.nl en .be bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres van de koper geleverd.
5.6. Bestellingen mogen in gedeelten afgeleverd worden. Deelleveringen en na leveringen ontvangt de klant zonder extra verzendkosten.

6. Betaling

6.1. Betaling geschiedt vooraf. aluminiumfolie.nl en .be accepteert bankoverschrijving en iDEAL als betaalopties.

7. Retourneren

7.1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig op mankementen of onvolledigheid te controleren.
7.2. De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en een ingevuld retour formulier. Dit retourformulier kunt u bij onze klantenservice aanvragen (deze wordt u op werkdagen binnen 24 uur gemaild). Zonder dit retourformulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen.
7.3. Van retournering zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken of andere gepersonifieerde producten
7.4. Als een klant een beroep heeft gedaan op ontbinding van de overeenkomst en de bestelling is retour ontvangen, dan zal aluminiumfolie.nl en .be binnen 14 werkdagen het bedrag restitueren. Terugbetaling geschiedt op de door de koper opgegeven bank of girorekening. Voor terugbetaling op een Belgische rekening geeft de koper zijn IBAN - BIC gegevens door.
7.5. Particulieren kunnen artikelen retour sturen bedrijven en instellingen kunnen dit niet tenzij er een defect is. In veel gevallen maken wij hier een uitzondering op en mag het alsnog retour
7.6. Onze retourvoorwaarden zijn gemaakt met inachtneming van de wet kopen op afstand.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijk van aluminiumfolie.nl en .be beperkt zich totdat de factuurwaarde. Iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. aluminiumfolie.nl en .be is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, indirecte schade of enige ander.
8.2. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant aangegeven adres.
8.3. aluminiumfolie.nl en .be is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling als de klant de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling fout heeft opgegeven. Eventuele extra kosten die ontstaan als de bestelling retour komt en/of de tweede keer opgestuurd moet worden zijn voor kosten van de klant.
8.4. aluminiumfolie.nl en .be is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Bijvoorbeeld bij bedrijven, instellingen, studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven e.d.
8.5. Het kan voorkomen dat een bestelling nadat het bij TNT aangemeld is vertraagd bezorgd wordt. Een bestelling wordt door TNT pas als vermist aangemerkt als het een week na verzending nog niet is aangekomen. aluminiumfolie.nl en .be kan dus pas na deze week actie ondernemen. Dit geldt alleen wanneer een bestelling met Track and Tracé code niet bekend is, indien TNT vermeld dat een bestelling afgeleverd is dan is aluminiumfolie.nl en .be niet meer verantwoordelijk.
8.6. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de aangekochte producten voor uw toepassing.
8.7. Aluminiumfolie Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en/of diensten, tenzij de afnemer onomstotelijk kan aantonen dat de geleden schade is veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van Aluminiumfolie Nederland, of deze schade voortvloeit uit de wet.
8.8. Indien de schade bij afnemer is veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van Aluminiumfolie Nederland, is Aluminiumfolie Nederland de hieruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van het product of de producten die deze schade hebben veroorzaakt bij afnemer.
8.9. Garanties van producten zijn alleen dan geldig als zij door Aluminiumfolie Nederland ook als garantie schriftelijk voorafgaand zijn gedaan aan afnemer, zoals deze door de fabrikant van de zaken is afgegeven.
8.10. Elke vordering ter zake van (bedrijfs)schade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart Aluminiumfolie Nederland tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

9. Garantie

9.1. Indien een artikel teruggestuurd wordt, dan dient dit voldoende gefrankeerd te zijn en altijd voorzien te zijn van een retourformulier, een kopie van de factuur en een bevestigingsmail van de klantenservice.
9.2. De artikelen die retour gezonden worden, worden bij ontvangst door aluminiumfolie.nl en .be gekeurd. Garantie is niet van toepassing als het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade, de slijtage als normaal kan worden beschouwd, veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik of als het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.3. De verzendkosten om een artikel naar aluminiumfolie.nl en .be te sturen zijn altijd voor rekening van de klant. 9.4. De verzendkosten om een vervangend of gerepareerd artikel naar de klant te sturen zijn voor rekening van aluminiumfolie.nl en .be.
9.5. Retourzendingen zonder retourformulier en kopie factuur of onvoldoende gefrankeerd, worden niet in behandeling genomen.

10. Klachtenregeling

10.1. aluminiumfolie.nl en .be streeft ernaar om alles naar volle tevredenheid van haar kopers af te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht via een contactformulier indienen, zie website contact, afdeling klachtenservice. aluminiumfolie.nl en .be streeft erna om klachten binnen 24 uur te beantwoorden.
10.2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de consument klacht(en) melden bij het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
10.7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
10.8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11. Persoonsgegevens

11.1. aluminiumfolie.nl en .be respecteert de privacy van klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De persoonlijke gegevens worden in het databestand van aluminiumfolie.nl en .be opgeslagen. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings en/of aanbiedingen van aluminiumfolie.nl en .be.
11.2. Uiteraard worden deze persoonsgegevens niet verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan aluminiumfolie.nl en .be

12. Diversen

12.1. aluminiumfolie.nl is gevestigd te Pfinztalstraat 6 4143 JB Leerdam.
12.2. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80900569
12.3. BTW nummer: NL861844397B01


12.4. Alle vragen, opmerkingen en eventuele klachten kunt u ons stellen via ons contactformulier. (zie klantenservice).
aluminiumfolie.nl en .be streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.